16-01-2024

De aanspraak op dekking is verjaard

Tussen X en zijn buren is onenigheid ontstaan over de terreinafscheiding en de planten die op of rondom de erfgrens van hun beider percelen staan. X heeft dit burengeschil in oktober 2017 gemeld bij Klaverblad bij wie hij een rechtsbijstandverzekering heeft lopen. Klaverblad, althans de uitvoerder van de rechtsbijstandsverzekering, heeft diezelfde maand aan X laten weten dat de juridische haalbaarheid van de zaak zeer gering is. Klaverblad heeft X geadviseerd om met de buren in gesprek te gaan. Het dossier van X is door Klaverblad in december 2017 gesloten.

Burengeschil

Hoewel er tussen X en zijn buren gepoogd is de zaak in der minne te regelen, bleek dit niet haalbaar. De buren hebben X in augustus 2022 gedagvaard. X heeft dit burengeschil direct weer gemeld bij Klaverblad en verzocht om dekking onder de rechtsbijstandverzekering te verlenen. Klaverblad heeft deze claim afgewezen omdat Klaverblad van mening is dat X de claim te laat heeft gemeld door dit pas na ruim drie jaar te doen. Klaverblad wijst daarbij op artikel 7 van de polisvoorwaarden waaruit de verplichting volgt om een juridisch probleem zo snel mogelijk aan Klaverblad gemeld moet worden en op artikel 7:942 BW waaruit volgt dat de vordering van X op Klaverblad een verjaringstermijn van drie jaar kent.

X legt de zaak aan de geschillencommissie voor. De geschillencommissie stelt X echter in het ongelijk. De geschillencommissie stelt voorop dat het verzekeringsrecht (artikel 7:942 lid 1) een verjaringstermijn kent. Deze verjaringstermijn vangt aan als aan twee eisen is voldaan. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. En in de tweede plaats moet X met de opeisbaarheid van de vordering bekend zijn. Onder een opeisbare vordering moet volgens de geschillencommissie verstaan worden dat op dat moment de behoefte aan rechtsbijstand voor X duidelijk is geworden.

Verjaringstermijn niet gestuit

Over de bekendheid met de vordering merkt de geschillencommissie op dat het moet gaan om de daadwerkelijke (subjectieve) bekendheid. Hiervan is pas sprake toen X in staat moest zijn om een rechtsvordering jegens Klaverblad in te stellen voor het krijgen van dekking onder de rechtsbijstandverzekering. De commissie overweegt dat X al in 2017 bekend was met het burengeschil over de tuinafscheiding en de planten. X heeft dit toen weliswaar gemeld bij Klaverblad maar na de afwijzing door Klaverblad eind 2017 is een nieuwe verjaringstermijn van wederom 3 jaar gaan lopen.

X is toen met de buren in conclaaf gegaan en er is toen zelfs door partijen tevergeefs een mediationtraject doorlopen. Maar X heeft al die tijd de aanspraak op dekking bij Klaverblad niet gestuit. Nu X heeft nagelaten om deze verjaringstermijn binnen drie jaar opnieuw te stuiten, oordeelt de geschillencommissie dat er na oktober 2017 een nieuwe verjaringstermijn van wederom drie jaar is aan lopen. Het door X bij Klaverblad in 2022 ingediende verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand was toen dus al verjaard. De vordering van X wordt via niet-bindend advies afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 930 | december 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Mijn expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam