Over

De juridisch expert voor het intermediair

Privacyverklaring

Polis Advocatuur B.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2016/679). Ik respecteer uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of op een andere manier wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring beschrijf ik hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens en hoe ik deze beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Polis Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, zoals (potentiële) cliënten, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en personen die bij Polis Advocatuur solliciteren.

Polis Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Polis Advocatuur.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Ik kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u mij verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u mij verstrekt of die ik kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de doeleinden en grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Polis Advocatuur verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze vanuit eigen initiatief aan mij heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met mij, door mij uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Ik kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Voor welke doeleinden en grondslagen verwerk ik persoonsgegevens?

Polis Advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Om juridische diensten te verstrekken, waaronder advisering, bemiddeling, verwijzing en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing- en communicatieactiviteiten, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Voor werving en selectie (sollicitatie).

Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

In bepaalde gevallen kan ik uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Derden die relevant zijn voor mijn juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie mij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in dit privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie ik uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Polis Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Polis Advocatuur, sluit ik met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om mijn diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat Polis Advocatuur uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal ik erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Polis Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u mij informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen of dat ik stop met het versturen van mijn nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw (e-mail)adres niet meer in gebruik is;
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen. Bijvoorbeeld indien uw onderneming ophoudt te bestaan of als u in een periode van 5 jaar geen contact heeft gehad met Polis Advocatuur.

Wat zijn uw rechten?

Onderaan elke nieuwsbrief die u van Polis Advocatuur ontvangt, kunt u uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. U kunt dus altijd uw toestemming intrekken.

Ook heeft u het recht Polis Advocatuur te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Polis Advocatuur B.V., Regus The Mark|Office 304, Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB Rotterdam, of per email aan info@polisadvocatuur.nl.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk bezwaar kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Polis Advocatuur B.V., Regus The Mark|Office 304, Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB Rotterdam, of per email aan info@polisadvocatuur.nl.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van mij. Ik wijs u erop dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij Polis Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat ik op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan ik u vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Polis Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Polis Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door mij verkocht aan derden.

Wijzigingen

Polis Advocatuur kan deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen. Op de website www.polisadvocatuur.nl kunt u mijn meest recente privacyverklaring inzien. Ik adviseer u daarom deze website en met name de privacyverklaring regelmatig te bezoeken.

Vragen en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot Polis Advocatuur B.V., Regus The Mark|Office 304, Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB Rotterdam, 070-737 0095 of per email aan info@polisadvocatuur.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2023.

Mijn expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

De advocaat

Staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

Advocaat

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam