Over

De juridisch expert voor het intermediair

Algemene voorwaarden

Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

Polis Advocatuur heeft een aantal afspraken die gelden voor iedereen en in elke door haar behandelde zaak. In deze algemene voorwaarden legt Polis Advocatuur die afspraken vast.

Wie is Polis Advocatuur?

Polis Advocatuur is de handelsnaam van Fledderus Advocatuur B.V. en is een besloten vennootschap die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 59274204.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die u aan Polis Advocatuur verstrekt. Dus ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid geldt niet alleen ten opzichte van u, maar ook ten opzichte van de aan u verbonden (groeps)vennootschappen. Polis Advocatuur wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de hand van algemene voorwaarden waar u mogelijk naar verwijst.

Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

Niet alleen Polis Advocatuur, maar ook alle personen die op enige wijze aan Polis Advocatuur zijn verbonden en derden die bij de uitvoering van uw opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Wie neemt uw opdracht in behandeling?

Als u een opdracht verstrekt aan een bij Polis Advocatuur werkzame persoon, dan beschouwt zij dat als een opdracht die u aan Polis Advocatuur verstrekt. Het maakt daarbij niet uit of het de bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. Polis Advocatuur wijkt daarmee af van wat is bepaald in artikel 7:404 BW. Ook wijkt zij daarmee af van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

Verdere afspraken over uw opdracht

Polis Advocatuur voert uw opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Polis Advocatuur kan zich bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door andere dienstverleners. Uiteraard neemt zij bij het inschakelen van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Het kan zijn dat deze derden een aansprakelijkheidsbeperking (of andere beperking) hanteren. U machtigt Polis Advocatuur om deze beperkingen namens u te aanvaarden. Polis Advocatuur is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en tekortkomingen van deze derden.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Polis Advocatuur of over (de hoogte van) de declaratie? Dan proberen wij eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen. Polis Advocatuur heeft daarvoor een interne klachtenregeling.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Polis Advocatuur behandelt uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mocht zij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. Polis Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Polis Advocatuur voor schade is beperkt tot het voor de betreffende aanspraak door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Als (om welke reden dan ook) op grond van de hiervoor bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door Polis Advocatuur in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 15.000,–. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop u met de schade en met Polis Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke partij bekend bent geworden.

Afspraken over betaling

Polis Advocatuur declareert maandelijks, tenzij met u andere afspraken zijn gemaakt. U moet declaraties binnen 14 dagen na dagtekening voldoen, zonder opschorting of verrekening. Als u niet op tijd betaalt, mag Polis Advocatuur wettelijke (handels)rente in rekening brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van de declaratie.

Mijn expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

De advocaat

Staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

Advocaat

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam